Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

MIXMASTERS B.V.

Versie april 2018

Artikel 1 – Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten en op alle daarmee
verband houdende (rechts)handelingen van Verkoper en Koper. In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven de Voorwaarden.

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Koper, hoe ook genaamd, wordt door Verkoper uitdrukkelijk afgewezen.

1.4 Afwijkingen van deze Voorwaarden en van de Overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Verkoper zijn vastgelegd en gelden slechts eenmalig.

1.5 In geval van nietigheid, vernietiging of anderszins niet van toepassing zijn van (een gedeelte van) één of meerdere bepaling(en) van
de Voorwaarden blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. In voorkomende gevallen wordt er zoveel mogelijk gehandeld in strekking met de nietige, vernietigde of niet van toepassing zijnde bepaling.

Artikel 2 – Totstandkoming Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en uitlatingen door of namens Verkoper gedaan zijn geheel vrijblijvend.

2.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien een schriftelijke, door beide partijen ondertekende Overeenkomst wordt gesloten, dan wel indien Verkoper per e-mail of schriftelijk een opdrachtbevestiging stuurt naar Koper, welke opdrachtbevestiging in zo’n geval geldt als een correcte en complete weergave van de Overeenkomst die is gesloten tussen Verkoper en Koper.

2.3 Indien er geen schriftelijke Overeenkomst is gesloten en tevens geen opdrachtbevestiging is verzonden, dan zijn partijen desondanks gebonden indien Verkoper begint met de uitvoering van de Overeenkomst. De factuur zal in dat geval worden beschouwd als de order van de Koper en als de correcte weergave van de Overeenkomst tussen Verkoper en Koper.

2.4 Koper is niet gerechtigd om deze Overeenkomst en/of daaruit vooruit voortvloeiende rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

3.1 Tenzij anders vermeld, zijn prijzen in Euro en exclusief btw, overige kosten, op grond van de wet verschuldigde

belastingen, heffingen, rechten en in- en uitvoerrechten. De Koper draagt het koersrisico in het geval van betaling in vreemde valuta.

3.2 Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren en kostprijselementen, zoals: in- en uitvoerrechten , vracht en assurantie, lossingkosten, heffingen en belastingen, grondstoffen, elektriciteit en gas, producten en diensten die zijn verkregen van derden, salarissen, sociale lasten en verzekeringspremies. Verkoper is bevoegd de overeengekomen prijzen aan te passen indien de prijs van de kostenfactoren is gestegen ten opzichte van de prijzen waarop de Overeenkomst is gebaseerd. Koper verplicht zich om een prijsstijging van 10% te accepteren.

3.3 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. De Koper zal de gefactureerde bedragen zonder inhoudingen, kortingen of verrekeningen betalen en heeft niet het recht enige betalingsverplichting jegens Verkoper op te schorten.

3.4 Alle betalingstermijnen zijn fataal. Heeft binnen 14 (veertien) dagen na factuurfatum geen betaling plaatsgevonden, dan is de Koper direct in verzuim en zijn alle vorderingen van Verkoper op de Koper, uit welken hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar. Alsdan zal de Koper boven het factuurbedrag de vanaf de vervaldag van de factuur de wettelijke handelsrente (art. 6:119a BW) verschuldigd zijn. Daarnaast komen bij niet tijdige betaling alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, inclusief btw, met een minimum van € 250,-, onverminderd het recht van Verkoper om vergoeding van de werkelijke kosten te verlangen indien deze kosten hoger zijn en onverminderd de kosten van gerechtelijke procedures of arbitrage.

3.5 Klachten omtrent een factuur moeten binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum schriftelijk bij Verkoper zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Koper zijn rechten verwerkt. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

3.6 Verkoper is te allen tijde bevoegd een vooruitbetaling te verlangen van Koper, dan wel elke vorm van zekerheid waaronder doch niet beperkt tot pandrechten en bankgaranties, waaraan Koper verplicht is mee te werken.

Artikel 4 – Levering en levertijden

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschieden leveringen af fabriek en reizen de Producten voor rekening en risico van de Koper.

4.2 Verkoper is gerechtigd tot het doen en afzonderlijk factureren van deelleveranties.

4.3 De opgegeven levertijden gelden bij wijze van benadering en zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van levertijden geeft de Koper geen recht op schadevergoeding, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Verkoper.

Artikel 5 Reclame en kwaliteit

5.1 Reclamering ter zake van de hoeveelheid geleverde Producten en reclamering ter zake van manco’s of beschadigingen dient terstond na de levering te geschieden en door de Koper op het aan Verkoper te overhandigen ontvangstbewijs te worden aangetekend, waarna tevens binnen 8 (acht) dagen na de levering schriftelijk en onder opgave van redenen dient te worden gereclameerd. Reclamering ter zake van de kwaliteit of afwijkingen van de specificaties en overige reclames dienen binnen 8 (acht) dagen na de levering schriftelijk en onder opgave van redenen te geschieden. Na het verstrijken van deze termijnen vervalt het recht op reclame en worden de reclames niet meer in behandeling genomen. Reclames geven de Koper geen recht om zijn betaling op te schorten.

5.2 Het recht van reclame vervalt indien Koper de Producten heeft bewerkt in de ruimste zin des woords, bijvoorbeeld heeft verwerkt of vermengd.

5.3 Indien de reclame gegrond is, zal de Verkoper te zijner keuze, hetzij een creditnota verzenden, hetzij een vervangend (soortgelijk) Product leveren, eerst na terugzending van de oorspronkelijk geleverde Producten. Tot (verdere) schadevergoeding is de Verkoper niet verplicht. Creditnota’s worden in beginsel alleen verrekend met openstaande facturen en pas door Verkoper uitbetaald wanneer er geen openstaande facturen, of andere verrekenbare vorderingen bestaan.

5.4 Rechtsvorderingen dienen door de Koper binnen 6 (zes) maanden na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Indien Verkoper door overmacht verhinderd is haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, wordt de termijn waarbinnen Verkoper haar verplichtingen dient na te komen met de duur van de overmacht situatie verlengd. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid, zoals, maar niet beperkt tot, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van bij Verkoper werkzame personen, stakingen, maatregelen van de zijde van de overheid, oorlogen, uitvallen van machines en/of storingen, vertragingen aan de inkoopzijde of onmogelijkheid tot inkopen van bijvoorbeeld grondstoffen, halffabricaten, apparatuur, brandstof of transport, wijzigingen in het assortiment van toeleveranciers, in- en uitvoerverboden of in- en uitvoerbelemmeringen, transportbelemmeringen, een en ander zowel indien deze voorkomen bij de het bedrijf van Verkoper als bij haar toeleveranciers.

6.2 Heeft de overmachtssituatie langer dan 2 (twee) maanden geduurd, of staat vast dat deze langer dan 2 (twee) maanden zal duren, dan hebben beide partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden voor het deel dat door Verkoper nog niet is nagekomen.

6.3 In geval van overmacht heeft Koper geen recht op schadevergoeding.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 De Verkoper behoudt zich het eigendom voor van alle geleverde Producten, totdat al zijn vorderingen op de Koper ter zake van iedere Overeenkomst of anderszins volledig aan Verkoper zijn voldaan.

8.2 Zolang de eigendom van de Producten niet op de Koper is overgegaan, mag deze de Producten niet verkopen, verpanden, aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.

8.3 Verkoper is gerechtigd tot ongehinderde toegang tot de haar in eigendom toebehorende Producten. De Koper zal aan Verkoper alle medewerking verlenen teneinde Verkoper in de gelegenheid te stellen haar eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de Producten, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

8.4 De Koper is verplicht de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de Verkoper te bewaren.

8.5 Indien de Koper met de betaling in gebreke is en de Verkoper deswege de geleverde Producten gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de Koper.

8.6 Indien en zolang Verkoper eigenaar van de Producten is, zal de Koper Verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer deze in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Tevens dient Koper de derde te wijzen op de (eigendoms-)rechten van Verkoper.

Artikel 9 – Opschorting en ontbinding

9.1 Verkoper heeft, indien Koper tekort schiet in enige verplichting jegens Verkoper, of indien Verkoper redelijkerwijs mag verwachten dat de Koper tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting jegens Verkoper, bijvoorbeeld indien zij verneemt dat de kredietwaardigheid van Koper daalt, het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, één en ander onverminderd haar overige rechten.

9.2 In het geval waarin de Koper:

is Verkoper gerechtigd de Overeenkomst met directe ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, één en ander onverminderd haar overige rechten.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Verkoper is niet aansprakelijk voor de door de Koper dan wel derden geleden schade behoudens voor zover deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Verkoper.

10.2 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde geldt dat de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt is tot de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

10.3 Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, vertragingsschade en winst- dan wel omzetderving.

10.4 De Koper zal Verkoper vrijwaren en schadeloos stellen tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten en hij zal Verkoper alle schade vergoeden die Verkoper lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 11 – Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden mochten ontstaan, worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, dan wel een andere bevoegde rechter naar de keuze van Verkoper.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

nl_NLDutch

Maaltijdshakes:

Ingrediënten: volkorenhavermeel (GLUTEN), wei eiwit concentraat (MELK), zonnebloemolie poeder (zonnebloemolie, gemodificeerd zetmeel, glucosestroop, siliciumdioxide, natuurlijke aroma), maltodextrine, isomaltulose, vitamine en mineralenblend (tri-kaliumcitraat, di-calciumfosfaat, kaliumchloride, maltodextrine, magnesium oxide, di-kaliumfosfaat, natriumascorbaat, ijzerpyrofosfaat, tocopherylacetaat, zinksulfaat, foliumzuur, kaliumjodide, niacine, natriummolybdaat, natriumseleniet, retinylacetaat, vitamine K1, calcium-D-pantothenaat, mangaansulfaat, d-biotine, chroom-III-chloride, kopersulfaat, cyanocobalamine, ergocalciferol, pyridoxine hydrochloride, riboflavine, thiamine mononitraat), inuline, verdikkingsmiddel: xanthaan gom, emulgator: zonnebloem lecithine, zoetstof: sucralose

VOEDINGSWAARDE

 
 

ENERGETISCHE WAARDE

Kilojoule

1669,98

KJ/100g

2170,97

KJ/130g

 

Kilo calorie

397,60

Kcal/100g

516,88

Kcal/130g

 

VETTEN

totaal

12,38

g/100g

16,09

g/130g

 

verzadigd

1,75

g/100g

2,27

g/130g

 

KOOLHYDRATEN

totaal

45,35

g/100g

58,96

g/130g

 

suiker

5,92

g/100g

7,69

g/130g

 

EIWITTEN

totaal

23,12

g/100g

30,05

g/130g

 

VOEDINGSVEZEL

totaal

7,58

g/100g

9,85

g/130g

 

Energy Booster:

INGREDIËNTEN MET FYSIOLOGISCHE WERKING PER PORTIE VAN 10 gram

Taurine

2000 mg

L-tyrosine

1000 mg

L-Carnitine       

400 mg

Maca poeder

250 mg

Cafeïne

200 mg

Zwarte peper extract    

100 mg

Magnesium

99 mg

Vitamine C       

80 mg

Vitamin B3 (Nicotinamide)

16 mg

Vitamin B6 (Pyridoxine)

1 mg

Cyanocobalamine (vit B12)

2,5 µg

Plantaardige eiwit shakes (vegan): Ingrediënten: erwten eiwit isolaat, aroma, zoetstof: sucralose
VOEDINGSWAARDE
ENERGETISCHE WAARDEKilojoule1653,97KJ/100g496,19KJ/30g
Kilo calorie395,44Kcal/100g118,63Kcal/30g
VETTENtotaal7,90g/100g2,37g/30g
verzadigd2,03g/100g0,61g/30g
KOOLHYDRATENtotaal2,21g/100g0,66g/30g
suiker1,18g/100g0,36g/30g
EIWITTENtotaal84,77g/100g25,43g/30g
VOEDINGSVEZELtotaal8,90g/100g2,67g/30g

Wei-eiwit isolaat shakes c.a. 90% eiwit:

Ingrediënten: wei eiwit isolaat (MELK), verdikkingsmiddel: xanthaan gom, emulgator: zonnebloem lecithine, zoetstof: sucralose

 

VOEDINGSWAARDE

 
 

ENERGETISCHE WAARDE

Kilojoule

1528,87

KJ/100g

458,66

KJ/30g

 

Kilo calorie

359,97

Kcal/100g

107,99

Kcal/30g

 

VETTEN

totaal

0,29

g/100g

0,09

g/30g

 

verzadigd

0,24

g/100g

0,07

g/30g

 

KOOLHYDRATEN

totaal

2,56

g/100g

0,77

g/30g

 

suiker

2,56

g/100g

0,77

g/30g

 

EIWITTEN

totaal

89,01

g/100g

26,70

g/30g

 

VOEDINGSVEZEL

totaal

0,73

g/100g

0,22

g/30g

 
Wei-eiwit concentraat shakes c.a. 75% eiwit: Ingrediënten: wei eiwit concentraat (MELK), verdikkingsmiddel: xanthaan gom, emulgator: zonnebloem lecithine, zoetstof: sucralose
VOEDINGSWAARDE
ENERGETISCHE WAARDEKilojoule1621,80KJ/100g486,54KJ/30g
Kilo calorie383,44Kcal/100g115,03Kcal/30g
VETTENtotaal6,85g/100g2,05g/30g
verzadigd2,93g/100g0,88g/30g
KOOLHYDRATENtotaal4,03g/100g1,21g/30g
suiker4,03g/100g1,21g/30g
EIWITTENtotaal80,21g/100g24,06g/30g
VOEDINGSVEZELtotaal0,73g/100g0,22g/30g

Maaltijdshakes plantaardig (vegan):

Ingrediënten: volkorenhavermeel (GLUTEN), erwten eiwit isolaat, zonnebloemolie poeder, (zonnebloemolie, gemodificeerd zetmeel, glucosestroop, siliciumdioxide, natuurlijke aroma), maltodextrine, isomaltulose, vitamine en mineralenblend (tri-kaliumcitraat, di-calciumfosfaat, kaliumchloride, maltodextrine, magnesium oxide, di-kaliumfosfaat, natriumascorbaat, ijzerpyrofosfaat, tocopherylacetaat, zinksulfaat, foliumzuur, kaliumjodide, niacine, natriummolybdaat, natriumseleniet, retinylacetaat, vitamine K1, calcium-D-pantothenaat, mangaansulfaat, d-biotine, chroom-III-chloride, kopersulfaat, cyanocobalamine, ergocalciferol, pyridoxine hydrochloride, riboflavine, thiamine mononitraat), inuline, verdikkingsmiddel: xanthaan gom, zoetstof: sucralose

VOEDINGSWAARDE

 
 

ENERGETISCHE WAARDE

Kilojoule

1665,91

KJ/100g

2165,68

KJ/130g

 

Kilo calorie

397,45

Kcal/100g

516,69

Kcal/130g

 

VETTEN

totaal

12,56

g/100g

16,33

g/130g

 

verzadigd

1,57

g/100g

2,03

g/130g

 

KOOLHYDRATEN

totaal

44,70

g/100g

58,11

g/130g

 

suiker

5,15

g/100g

6,70

g/130g

 

EIWITTEN

totaal

23,86

g/100g

31,02

g/130g

 

VOEDINGSVEZEL

totaal

9,29

g/100g

12,08

g/130g

 
Fat-burner:
INGREDIËNTEN MET FYSIOLOGISCHE WERKING PER PORTIE VAN 7 gram
L-tyrosine1200 mg
L-Carnitine1000 mg
Gamma-aminoboterzuur (GABA)300 mg
Groene thee extract300 mg
Choline bitartraat250 mg
Guarana100 mg
Cafeïne100 mg
EGCG (van groene thee extract)45 mg

Pre-workout:

INGREDIËNTEN MET FYSIOLOGISCHE WERKING PER PORTIE VAN 10 gram

L-citrulline DL-malaat 2:1

2000 mg

Beta alanine

1600 mg

Taurine

1200 mg

L-tyrosine

1000 mg

Cafeïne

250 mg

Smaken:

 • Aardbei kwarktaart – Strawberry cheesecake
 • Aardbei natuurlijk
 • Ananas
 • Ananas natuurlijk
 • Appel
 • Appel natuurlijk
 • Appel taart
 • Banaan natuurlijk
 • Bitter amandel natuurlijk
 • Bosbes
 • Bosbes natuurlijk
 • Bosvruchten natuurlijk
 • Cappuccino
 • Cheesecake Natuurlijk
 • Chocolade Natuurlijk
 • Cola natuurlijk
 • Cookie & Cream
 • Druif
 • Curd bosbes
 • Framboos natuurlijk
 • Geroosterde appel
 • Groene thee
 • Hazelnoot
 • Honing
 • Karamel natuurlijk
 • Kersen natuurlijk
 • Kiwi
 • Kokosnoot natuurlijk
 • Mango natuurlijk
 • Natuurlijk citroen aroma
 • Natuurlijk citrus aroma
 • Pannacotta
 • Passievrucht
 • Peer natuurlijk
 • Perzik
 • Pindakaas
 • Pistache
 • Plusvanille
 • Rijst
 • Room
 • Room natuurlijk
 • Sinaasappel natuurlijk
 • Tiramisu
 • Tomaat mozzarella
 • Vanille natuurlijk
 • Vanilline
 • Plus vanille natuurlijk
 • Walnoot
 • Watermeloen
 • Watermeloen natuurlijk
 • Witte chocolade natuurlijk

Combinaties zijn mogelijk