Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

MIXMASTERS B.V.

Versie april 2023

Artikel 1 – Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdracht bevestigingen, Overeenkomsten en op alle daarmee verband houdende(rechts)handelingen van Verkoper en Koper. In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven de Voorwaarden.

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Koper, hoe ook genaamd, wordt door Verkoper uitdrukkelijk afgewezen.

1.4 Afwijkingen van deze Voorwaarden en van de Overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Verkoper zijn vastgelegd en gelden slechts eenmalig.

1.5 In geval van nietigheid, vernietiging of anders zins niet van toepassing zijn van (een gedeelte van) één of meerdere bepaling(en) van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. In voorkomende gevallen wordt er zoveel mogelijk gehandeld in strekking met de nietige, vernietigde of niet van toepassing zijnde bepaling

Artikel 2 – Totstandkoming Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en uitlatingen door of namens Verkoper gedaan zijn geheelvrijblijvend.

2.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien een schriftelijke, door beide partijen ondertekende Overeenkomst wordt gesloten, dan wel indien Verkoper per e-mail of schriftelijk een opdrachtbevestiging stuurt naar Koper, welke opdrachtbevestiging in zo’n geval geldt als een correcte en complete weergave van de Overeenkomst die is gesloten tussen Verkoper en Koper.

2.3 Indien er geen schriftelijke Overeenkomst is gesloten en tevens geen opdrachtbevestiging is verzonden, dan zijn partijen desondanks gebonden indien Verkoper begint met de uitvoering van de Overeenkomst. De factuur zal in dat geval worden beschouwd als de order van de Koper en als de correcte weergave van de Overeenkomst tussen Verkoper en Koper.

2.4 Koper is niet gerechtigd om deze Overeenkomst en/of daaruit vooruit voortvloeiende rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

3.1 Tenzij anders vermeld, zijn prijzen in Euro en exclusief btw, overige kosten, op grond van de wet verschuldigde belastingen, heffingen, rechten en in- en uitvoerrechten. De Koper draagt het koersrisico in het geval van betaling in vreemde valuta.

3.2 Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: in- en uitvoerrechten , vracht en assurantie, lossingkosten, heffingen en belastingen, grondstoffen, elektriciteit en gas, producten en diensten die zijn verkregen van derden, salarissen, sociale lasten en verzekeringspremies. Verkoper is bevoegd de overeengekomen prijzen aan te passen indien de prijs van de kostenfactoren is gestegen ten opzichte van de prijzen waarop de Overeenkomst is gebaseerd. Koper verplicht zich om een prijsstijging tot en met 10% te accepteren.

3.3 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. De Koper zal de gefactureerde bedragen zonder inhoudingen, kortingen of verrekeningen betalen en heeft niet het recht enige betalingsverplichting jegens Verkoper op te schorten.

3.4 Alle betalingstermijnen zijn fataal. Heeft binnen 14 (veertien) dagen na factuurfatum geen betaling plaatsgevonden, dan is de Koper direct in verzuim en zijn alle vorderingen van Verkoper op de Koper, uit welken hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar. Alsdan zal de Koper boven het factuurbedrag de vanaf de vervaldag van de factuur de wettelijke handelsrente (art. 6:119a BW) + 4% verschuldigd zijn. Daarnaast komen bij niet tijdige betaling alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op15% van de hoofdsom, inclusief btw, met een minimum van€ 250,-, onverminderd het recht van Verkoper om vergoeding van de werkelijke kosten te verlangen indien deze kosten hoger zijn en onverminderd de kosten van gerechtelijke procedures of arbitrage.

3.5 Klachten omtrent een factuur moeten binnen 8 (acht)dagen na factuurdatum schriftelijk bij Verkoper zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Koper zijn rechten verwerkt. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

3.6 Verkoper is te allen tijde bevoegd een vooruitbetaling te verlangen van Koper, dan wel elke vorm van zekerheid waaronder doch niet beperkt tot pandrechten en bankgaranties, waaraan Koper verplicht is mee te werken.

Artikel 4 – Levering en levertijden

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschieden leveringen af fabriek en reizen de Producten voor rekening en risico van de Koper.

4.2 Koper dient tijdens het (intern) vervoer en de opslag van Producten te handelen volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de HACCP-normen, en de bewaar-voorschriften, bij gebreke waarvan geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor (schade ten gevolge van) gebreken aan de Producten.

4.3 Verkoper is gerechtigd tot het doen en afzonderlijk factureren van deelleveranties.

4.4 De opgegeven levertijden gelden bij wijze van benadering en zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van levertijden geeft de Koper geen recht op schadevergoeding, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Verkoper.

Artikel 5 – Reclame en kwaliteit

5.1 Koper dient de Producten bij levering – of zo spoedig mogelijk daarna – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Koper in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: – of de juiste Producten zijn geleverd; – of de afgeleverde Producten voor wat betreft de kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen; – of de afgeleverde producten voldoen aan de kwaliteitseisen en temperatuur en hygiënenormen of indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

5.2 Reclamering ter zake van de hoeveelheid geleverde Producten en reclamering ter zake van manco’s of beschadigingen dient terstond na de levering te geschieden en door de Koper op het aan Verkoper te overhandigen ontvangstbewijs te worden aangetekend, waarna tevens binnen 8 (acht) dagen na de levering schriftelijk en onder opgave van redenen dient te worden gereclameerd. Reclamering ter zake van de kwaliteit of afwijkingen van de specificaties en overige reclames dienen binnen 8 (acht) dagen na de levering schriftelijk en onder opgave van redenen te geschieden. Na het verstrijken van deze termijnen vervalt het recht op reclame en worden de reclames niet meer in behandeling genomen. Reclames geven de Koper geen recht om zijn betaling op te schorten.

5.3 Het recht van reclame vervalt indien Koper de Producten heeft bewerkt in de ruimste zin des woords, bijvoorbeeld heeft verwerkt of vermengd. De Producten waarop de klachten betrekking hebben, moeten voor inspectie en onderzoek door Koper en door haar in te schakelen derden beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd.

5.4 Indien de reclame gegrond is, zal de Verkoper te zijner keuze, hetzij een creditnota verzenden, hetzij een vervangend (soortgelijk) Product leveren, eerst na terugzending van de oorspronkelijk geleverde Producten. Tot (verdere) schadevergoeding is de Verkoper niet verplicht. Creditnota’s worden eerst verrekend met vorderingen van Verkoper op Koper en pas door Verkoper uitbetaald wanneer er geen openstaande facturen, of andere verrekenbare vorderingen bestaan.

5.5 Rechtsvorderingen dienen door de Koper binnen 6 (zes) maanden na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

5.6 Koper staat ervoor in dat Producten, waarop een uiterste houdbaarheids- of gebruiksdatum staat vermeld, na het verstrijken van die datum niet meer worden verwerkt, gebruikt en/of verkocht. Koper vrijwaart Verkoper ter zake uitdrukkelijk van aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van consumeren c.q. gebruik van de Producten indien deze door de Koper na de uiterste houdbaarheids- of gebruiksdatum zijn be- of verwerkt, ge- of verbruikt dan wel zijn verkocht. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid na consumeren, dan wel gebruik van de Producten na de uiterste houdbaarheids- of gebruiksdatum.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Indien Verkoper door overmacht verhinderd is haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, wordt de termijn waarbinnen Verkoper haar verplichtingen dient na te komen met de duur van de overmacht situatie verlengd. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid, zoals, maar niet beperkt tot, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van bij Verkoper werkzame personen, stakingen, epidemieën, pandemieën, dwingende en geadviseerde maatregelen van de zijde van de overheid, oorlogen, uitvallen van machines en/of storingen, vertragingen aan de inkoopzijde of onmogelijkheid tot inkopen van bijvoorbeeld grondstoffen, halffabricaten, apparatuur, brandstof of transport, wijzigingen in het assortiment van toeleveranciers, in- en uitvoerverboden of in- en uitvoerbelemmeringen, transportbelemmeringen, een en ander zowel indien deze voorkomen bij de het bedrijf van Verkoper als bij haartoeleveranciers.

6.2 Heeft de overmachtssituatie langer dan 2 (twee)maanden geduurd, of staat vast dat deze langer dan 2 (twee)maanden zal duren, dan hebben beide partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden voor het deel dat door Verkoper nog niet is nagekomen. Eerdere ontbinding door Koper is uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3 In geval van overmacht heeft Koper geen recht op schadevergoeding

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1 De Verkoper behoudt zich het eigendom voor van alle geleverde Producten, totdat al zijn vorderingen op de Koper ter zake van iedere Overeenkomst of anderszins volledig aan Verkoper zijn voldaan.

7.2 Zolang de eigendom van de Producten niet op de Koper is overgegaan, mag deze de Producten niet verkopen, verpanden, aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.

7.3 Verkoper is gerechtigd tot ongehinderde toegang tot de haar in eigendom toebehorende Producten. De Koper zal aan Verkoper alle medewerking verlenen teneinde Verkoper in de gelegenheid te stellen haar eigendomsvoorbehoud uitte oefenen door terugneming van de Producten, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

7.4 De Koper is verplicht de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de Verkoper te bewaren.

7.5 Indien de Koper met de betaling in gebreke is en de Verkoper deswege de geleverde Producten gebruik makend van het eigendomsvoorbehoud terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de Koper.

7.6 Indien en zolang Verkoper eigenaar van de Producten is, zal de Koper Verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer deze in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Tevens dient Koper de derde te wijzen op de (eigendoms-)rechten van Verkoper.

Artikel 8 – Opschorting en ontbinding

8.1 Verkoper heeft, indien Koper tekort schiet in enige verplichting jegens Verkoper, of indien Verkoper redelijkerwijs mag verwachten dat de Koper tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting jegens Verkoper, bijvoorbeeld indien zij verneemt dat de kredietwaardigheid van Koper daalt, het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, éénen ander onverminderd haar overige rechten

8.2 In het geval waarin de Koper:

 • in staat van insolventie geraakt, failliet wordt verklaard, wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen, zelf verzoekt tot zijn faillissement of surseance van betaling of toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen, tot boedelafstand overgaat, dan wel beslag op (een gedeelte van) zijn vermogen wordt gelegd;
 • onder curatele wordt gesteld of
  anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest;
 • overgaat tot staking of overdracht van
  zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te- richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;
 • komt te overlijden, dan wel een van de bestuurders of sleutelfiguren van Koper komt te overlijden;
 • haar personeel, of door Koper ingeschakelde derden (waaronder tevens wordt verstaan door haar gesponsorde influencers) de goede naam van Verkoper en/of haar Producten schaadt en/of zich in de openbaarheid negatief uitlaat over Verkoper en/of haar Producten;
 • enige uit kracht der wet of op grond van de Overeenkomst of Voorwaarden op hem rustende verplichting niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk nakomt;

is Verkoper gerechtigd de Overeenkomst met directe ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, één en ander onverminderd haar overigerechten.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Zoals bepaald in artikel 5.4 zullen Producten waarvan vaststaatdat zij niet conform de Overeenkomst geleverd zijn door Verkoperworden gecrediteerd of vervangen, mits aan alle overige(contractuele en wettelijke) voorwaarden voor het vestigen vanaansprakelijkheid is voldaan.

9.2 Overige schades en vorderingen als nadeelcompensatie ofkoopprijsvermindering, uit welke hoofde dan ook, worden doorVerkoper niet vergoed, tenzij de schade wordt gedekt enuitgekeerd door de verzekeraar van Verkoper of wanneeruitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid wettelijk niet istoegestaan.

9.3 In de concrete gevallen dat de beperking van aansprakelijkheidzoals opgenomen in deze Voorwaarden naar de maatstaven vanredelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zouden zijn, dan is deaansprakelijkheid van Verkoper in elk geval beperkt tot defactuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst, waaruit deaansprakelijkheid voortvloeit. Indien de aansprakelijkheid nietconcreet in verband kan worden gebracht met (een gedeelte van)de Overeenkomst, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot eenbedrag van EUR 20.000,- per gebeurtenis.

9.4 Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schadezoals gevolgschade, reputatieschade, vertragingsschade en winstdan wel omzetderving.

9.5 De Koper vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten en hij zal Verkoper alle schade vergoeden die Verkoper lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom, geheimhouding en gegevensbescherming

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, handelsnaamrecht, merkrecht, modelrecht, octrooirecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en bedrijfsgeheimen met betrekking tot de door Verkoper geleverde Producten, waaronder ook recepturen, ingrediëntenlijsten, teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en software, rapportages, handleidingen, presentaties en adviezen, berusten uitsluitend bij Verkoper. Koper erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daaroponthouden.

10.2 Koper verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en de in 10.1 genoemde intellectuele eigendomsrechten die hij in het kader van de Overeenkomst van Verkoper verkrijgt. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Verkoper is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van deinformatie. Koper realiseert zich dat in elk geval de recepturen en productiemethodieken van Verkoper als vertrouwelijk worden gekwalificeerd. Het is Koper niet toegestaan om (informatie over) de Producten en hun productiewijzen met derden te delen met een ander doel dan noodzakelijk is voor de primaire bedrijfsvoering. In elk geval zal Koper geen informatie delen met andere producten en leveranciers van voedingssupplementen. Noch zal Koper (informatie over) de Producten of de productiewijzen (laten) onderzoeken met het doel de Producten te kunnen namaken.

10.3 Bij de totstandkoming van een Overeenkomst legt Verkoper de gegevens van de Koper vast in een bestand. Dit bestand wordt gebruikt voor de volgende doeleinden: – ten behoeve van de uitvoering van diensten en het leveren van de Producten; – ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten zoals het zo goed mogelijk informeren over onze (overige) producten en diensten; – ten behoeve van marktonderzoek; – voor zowel statistische analyses als analyses per bedrijf.

10.4 Koper verstrekt de gegevens van Koper niet aan derden met uitzondering van het geval waarin dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten en levering van Producten. In zulke gevallen is toestemming voor het gebruik van die gegevens beperkt tot het omschreven doel.

Artikel 11 – Wijziging Algemene Voorwaarden

11.1 Verkoper is gerechtigd om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Verkoper Koper schriftelijk op de hoogte stellen van de wijziging. De Voorwaarden worden geacht door Koper geaccepteerd te zijn indien hiertegen niet binnen twee weken na ontvangst schriftelijk door Koper tegen is geprotesteerd. De gewijzigde Voorwaarden zullen op de eerstvolgende bestelling of opdrachtverstrekking van toepassing zijn.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

12.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden mochten ontstaan, worden uitsluitend beslecht door Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, dan wel een andere bevoegde rechter naar de keuze van de Verkoper.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

nl_NLDutch

Informatiebrochure

Vraag nu vrijblijvend onze informatiebrochure aan en ontdek hoe MixMasters jou kan ondersteunen in op maat gemaakte sportvoeding.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Privacyverklaring*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Maaltijdshakes:

Ingrediënten: volkorenhavermeel (GLUTEN), wei eiwit concentraat (MELK), zonnebloemolie poeder (zonnebloemolie, gemodificeerd zetmeel, glucosestroop, siliciumdioxide, natuurlijke aroma), maltodextrine, isomaltulose, vitamine en mineralenblend (tri-kaliumcitraat, di-calciumfosfaat, kaliumchloride, maltodextrine, magnesium oxide, di-kaliumfosfaat, natriumascorbaat, ijzerpyrofosfaat, tocopherylacetaat, zinksulfaat, foliumzuur, kaliumjodide, niacine, natriummolybdaat, natriumseleniet, retinylacetaat, vitamine K1, calcium-D-pantothenaat, mangaansulfaat, d-biotine, chroom-III-chloride, kopersulfaat, cyanocobalamine, ergocalciferol, pyridoxine hydrochloride, riboflavine, thiamine mononitraat), inuline, verdikkingsmiddel: xanthaan gom, emulgator: zonnebloem lecithine, zoetstof: sucralose

VOEDINGSWAARDE

 
 

ENERGETISCHE WAARDE

Kilojoule

1669,98

KJ/100g

2170,97

KJ/130g

 

Kilo calorie

397,60

Kcal/100g

516,88

Kcal/130g

 

VETTEN

totaal

12,38

g/100g

16,09

g/130g

 

verzadigd

1,75

g/100g

2,27

g/130g

 

KOOLHYDRATEN

totaal

45,35

g/100g

58,96

g/130g

 

suiker

5,92

g/100g

7,69

g/130g

 

EIWITTEN

totaal

23,12

g/100g

30,05

g/130g

 

VOEDINGSVEZEL

totaal

7,58

g/100g

9,85

g/130g

 

Energy Booster:

INGREDIËNTEN MET FYSIOLOGISCHE WERKING PER PORTIE VAN 10 gram

Taurine

2000 mg

L-tyrosine

1000 mg

L-Carnitine       

400 mg

Maca poeder

250 mg

Cafeïne

200 mg

Zwarte peper extract    

100 mg

Magnesium

99 mg

Vitamine C       

80 mg

Vitamin B3 (Nicotinamide)

16 mg

Vitamin B6 (Pyridoxine)

1 mg

Cyanocobalamine (vit B12)

2,5 µg

Plantaardige eiwit shakes (vegan): Ingrediënten: erwten eiwit isolaat, aroma, zoetstof: sucralose
VOEDINGSWAARDE
ENERGETISCHE WAARDEKilojoule1653,97KJ/100g496,19KJ/30g
Kilo calorie395,44Kcal/100g118,63Kcal/30g
VETTENtotaal7,90g/100g2,37g/30g
verzadigd2,03g/100g0,61g/30g
KOOLHYDRATENtotaal2,21g/100g0,66g/30g
suiker1,18g/100g0,36g/30g
EIWITTENtotaal84,77g/100g25,43g/30g
VOEDINGSVEZELtotaal8,90g/100g2,67g/30g

Wei-eiwit isolaat shakes c.a. 90% eiwit:

Ingrediënten: wei eiwit isolaat (MELK), verdikkingsmiddel: xanthaan gom, emulgator: zonnebloem lecithine, zoetstof: sucralose

 

VOEDINGSWAARDE

 
 

ENERGETISCHE WAARDE

Kilojoule

1528,87

KJ/100g

458,66

KJ/30g

 

Kilo calorie

359,97

Kcal/100g

107,99

Kcal/30g

 

VETTEN

totaal

0,29

g/100g

0,09

g/30g

 

verzadigd

0,24

g/100g

0,07

g/30g

 

KOOLHYDRATEN

totaal

2,56

g/100g

0,77

g/30g

 

suiker

2,56

g/100g

0,77

g/30g

 

EIWITTEN

totaal

89,01

g/100g

26,70

g/30g

 

VOEDINGSVEZEL

totaal

0,73

g/100g

0,22

g/30g

 
Wei-eiwit concentraat shakes c.a. 75% eiwit: Ingrediënten: wei eiwit concentraat (MELK), verdikkingsmiddel: xanthaan gom, emulgator: zonnebloem lecithine, zoetstof: sucralose
VOEDINGSWAARDE
ENERGETISCHE WAARDEKilojoule1621,80KJ/100g486,54KJ/30g
Kilo calorie383,44Kcal/100g115,03Kcal/30g
VETTENtotaal6,85g/100g2,05g/30g
verzadigd2,93g/100g0,88g/30g
KOOLHYDRATENtotaal4,03g/100g1,21g/30g
suiker4,03g/100g1,21g/30g
EIWITTENtotaal80,21g/100g24,06g/30g
VOEDINGSVEZELtotaal0,73g/100g0,22g/30g

Maaltijdshakes plantaardig (vegan):

Ingrediënten: volkorenhavermeel (GLUTEN), erwten eiwit isolaat, zonnebloemolie poeder, (zonnebloemolie, gemodificeerd zetmeel, glucosestroop, siliciumdioxide, natuurlijke aroma), maltodextrine, isomaltulose, vitamine en mineralenblend (tri-kaliumcitraat, di-calciumfosfaat, kaliumchloride, maltodextrine, magnesium oxide, di-kaliumfosfaat, natriumascorbaat, ijzerpyrofosfaat, tocopherylacetaat, zinksulfaat, foliumzuur, kaliumjodide, niacine, natriummolybdaat, natriumseleniet, retinylacetaat, vitamine K1, calcium-D-pantothenaat, mangaansulfaat, d-biotine, chroom-III-chloride, kopersulfaat, cyanocobalamine, ergocalciferol, pyridoxine hydrochloride, riboflavine, thiamine mononitraat), inuline, verdikkingsmiddel: xanthaan gom, zoetstof: sucralose

VOEDINGSWAARDE

 
 

ENERGETISCHE WAARDE

Kilojoule

1665,91

KJ/100g

2165,68

KJ/130g

 

Kilo calorie

397,45

Kcal/100g

516,69

Kcal/130g

 

VETTEN

totaal

12,56

g/100g

16,33

g/130g

 

verzadigd

1,57

g/100g

2,03

g/130g

 

KOOLHYDRATEN

totaal

44,70

g/100g

58,11

g/130g

 

suiker

5,15

g/100g

6,70

g/130g

 

EIWITTEN

totaal

23,86

g/100g

31,02

g/130g

 

VOEDINGSVEZEL

totaal

9,29

g/100g

12,08

g/130g

 
Fat-burner:
INGREDIËNTEN MET FYSIOLOGISCHE WERKING PER PORTIE VAN 7 gram
L-tyrosine1200 mg
L-Carnitine1000 mg
Gamma-aminoboterzuur (GABA)300 mg
Groene thee extract300 mg
Choline bitartraat250 mg
Guarana100 mg
Cafeïne100 mg
EGCG (van groene thee extract)45 mg

Pre-workout:

INGREDIËNTEN MET FYSIOLOGISCHE WERKING PER PORTIE VAN 10 gram

L-citrulline DL-malaat 2:1

2000 mg

Beta alanine

1600 mg

Taurine

1200 mg

L-tyrosine

1000 mg

Cafeïne

250 mg

Smaken:

 • Aardbei kwarktaart – Strawberry cheesecake
 • Aardbei natuurlijk
 • Ananas
 • Ananas natuurlijk
 • Appel
 • Appel natuurlijk
 • Appel taart
 • Banaan natuurlijk
 • Bitter amandel natuurlijk
 • Bosbes
 • Bosbes natuurlijk
 • Bosvruchten natuurlijk
 • Cappuccino
 • Cheesecake Natuurlijk
 • Chocolade Natuurlijk
 • Cola natuurlijk
 • Cookie & Cream
 • Druif
 • Curd bosbes
 • Framboos natuurlijk
 • Geroosterde appel
 • Groene thee
 • Hazelnoot
 • Honing
 • Karamel natuurlijk
 • Kersen natuurlijk
 • Kiwi
 • Kokosnoot natuurlijk
 • Mango natuurlijk
 • Natuurlijk citroen aroma
 • Natuurlijk citrus aroma
 • Pannacotta
 • Passievrucht
 • Peer natuurlijk
 • Perzik
 • Pindakaas
 • Pistache
 • Plusvanille
 • Rijst
 • Room
 • Room natuurlijk
 • Sinaasappel natuurlijk
 • Tiramisu
 • Tomaat mozzarella
 • Vanille natuurlijk
 • Vanilline
 • Plus vanille natuurlijk
 • Walnoot
 • Watermeloen
 • Watermeloen natuurlijk
 • Witte chocolade natuurlijk

Combinaties zijn mogelijk